Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


Razvoj oblasti Medicinske tehnike u okviru ETAN-a

  • 1956. godine je održan Seminar „Elektronika u medicini“ u organizaciji ETAN-a. Primena elektrotehnike u medicini je prvi put predstavljena na 2. godišnjem plenumu ETAN-a preglednim predavanjem Dobrivoja Jovanovića „Elektronika u medicini“ (1956.). Na trećem plenumu ETAN-a

  • 1957. godine je formiran Odbor za medicinsku elektroniku sa ciljem da radi na povezivanju lekara i elektroinženjera i na efikasnoj primeni elektronike u medicini“. 1958. godine je Odbor promenio ime u Komisija za medicinsku elektroniku. Rad ove Komisije je uključivao kako inženjere tako i lekare koji su bili aktivni članovi ETAN-a.

  • 1958. godine je jako porastao interes za primenu ultrazvuka u medicini. Zajedno sa Društvom inženjera i tehničara Jugoslavije je održano savetovanje „Tehnika i primena ultrazvuka u biologiji, humanoj i veterinarskoj medicini“. Posle ovog sastanka je aktivnost ETAN-a postala zapažena i u domenu izdavanja publikacija i edukativnih materijala za lekare i inženjere u domenu primene ultrazvuka, ali i drugih mikrotalasnih zračenja. Te 1958. godine je na Plenume ETAN-a prezentirano čak 16 radova u oblasti ultrazvuka.

  • 1960. godine je u organizaciji ETAN-a održano Savetovanje o upotrebi radioaktivnih izotopa u medicini na kojem su razmatrani problemi proizvodnje i standardizacije elektronske opreme za medicinu i pitanja razvoja kadrova sa posebnim naglaskom na radiologiju i nuklearnu medicinu. Ovo savetovanje je bilo početak premeštanja težišta interesa u domen radioizotopa i primene radioaktivnosti u medicini.

  • U godinama koje su sledile je zapažen broj radova, a kroz radove značajan razvoj opremljenosti i kvaliteta istraživačkih laboratorija u oblasti medicinske elektronike. Ovaj razvoj je pratio i razvoj proizvodnje medicinske opreme, naročito u periodu prihvatanja tehnologije poluprovodnika. Ovih godina je počeo i rad na primeni kibernetike, odnosno primene saznanja iz neuronauka u elektronici koja je namenjena kontroli neurofizioloških struktura u organizmu, a i intenzivnija primena računara u medicini.

  • 1962. godine je Statutom ETAN-a, a u skladu sa zakonskom regulativom, Komisija postala Savezni stručni odbor za medicinsku elektroniku, a 1970. godine Savezni stručni odbor za biomedicinsku tehniku. Ovaj stručni odbor je posto punopravni član Internacionalne Federacije za Medicinsko i Biološko Inženjerstvo (IFMBE). S obzirom na rast aktivnosti i značaj oblasti je ovaj Odbor prerastao u Jugoslovensko društvo za biološku i medicinsku tehniku. Ova promena je verifikovana na 7. Plenumu ETAN-a 1976. godine. Na ovaj način je, zapravo, Komisija za biomedicinsku tehniku na neformalan način poistovećena sa Jugoslovenskim društvom za biološku i medicinku tehniku. Rad Komisije je u pojedinim periodima bio u većoj meri posvećen primeni nuklearnih metoda u medicini. U skladu sa tim jačala je uloga fizičara, fiziko-hemičara i drugih stručnjaka pa je nastala i Jugoslovensko društvo za medicinsku fiziku. ETAN je svojim odlukama omogućio integraciju ovog Društva u Evropsku Federaciju za Medicinsku Fiziku (EFOMP). ETAN je takođe omogućio i uključenje Društava koja su doprinosila radu Komisije za biomedicinsku tehniku u Evropsku asocijaciju za biomedicinsko inženjerstvo (EMBEC). S obzirom na ove međunarodne aktivnosti Društvo je organizovalo i nekoliko mediteranskih i evropskih skupova u Jugoslaviji.Designed by Matija Štrbac